Ước tính vay ngân hàng

(*) Bảng tính chỉ mang tính chất minh họa.

Đợn vị tính: VNĐ